คู่มือการดำเนินงาน ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล WMDA และให้โรงพยาบาลสมาชิกของธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

The operation manual of National Stem Cell Bank by National Blood Centre, The Thai Red Cross Society developed as a standard operation for matched unrelated stem cell donation to comply with the WMDA standard and let the member hospitals of National Stem Cell Bank and the relevant organization abide as a practice guideline in order to be in the same standard nationwide.